Een democratische werf

Nuit Debout 4 Paris crowds

Het is een teken des tijd. Op regelmatige tijdstippen roepen managers en hun lobbygroepen op om techneuten of experts een grotere rol te laten spelen in de politiek. De ceo van schoenen Torfs, Roland Duchâtelet, Marc De Vos van Itinera, Graaf Leopold Lippens, Johnny Thijs, Bernard Delvaux en Baudouin Meunier, de analyse van al deze heerschappen klinkt unisono. De politiek faalt, de democratie is niet efficiënt genoeg. De oplossing is dan meer technocratie, minder democratie. Dergelijke oproepen zouden ons ongerust moeten maken, want onder sommige terechte bekommernissen en de aantrekkelijke praatjes, zijn zulke oproepen regelrechte aanvallen op de democratie.

De democratische burger en de democratische malaise

Het is tijd om met zijn allen na te denken over welke  democratie we willen in tijden van neoliberale globalisering. Want als wij – democratische burgers – het niet doen, zullen de managers het doen in onze plaats. Politici en vooral de burgers zouden dergelijke oproepen moeten aangrijpen om het debat over democratie as such aan te wakkeren. Het is immers een feit dat de Westerse democratieën niet in goede doen zijn. Dergelijke oproepen vanwege de elite zijn net zoals tegenbewegingen als Nuit Debout, Indignado’s, Occupy en Hart Boven Hard allen symptomen van een onderliggende malaise: de crisis van de democratie als ideologie  en de crisis van de nationale democratie. Waar de elite ze wil omvormen tot een technocratie, willen de bewegingen van onderuit meer echte democratie.

Het is tijd om met zijn allen na te denken over welke  democratie we willen in tijden van neoliberale globalisering. Want als wij – democratische burgers – het niet doen, zullen de managers het doen in onze plaats.

In het algemeen kunnen we stellen dat de koppeling tussen democratie en nationale staat een anachronisme is in tijden van globalisering. Onze economie opereert op een globale schaal. Migratie is een globaal fenomeen, de ecologische problematiek is een globaal gegeven en de oorlogen die we uitvechten zijn dat ook. Onze democratie en onze rechten zitten echter gevangen op een lagere schaal. We hebben maar rechten als nationale burgers, niet omdat we mens zijn. We hebben als bevolking geen democratische macht over de economie.

 

De politieke positie van de ‘experts’

De managers nemen helemaal geen neutrale positie in: hun positie is door en door politiek of beter ideologisch. Een aantal punten die zij aanhalen zijn terecht natuurlijk. We moeten inderdaad van die kerncentrales af. We leven in een land die onder druk van nationalisten een gigantische versnippering van bevoegdheden kent. Een versnippering die resulteert in een gigantische over-populatie van politici en kabinetten. Dit zijn echter allen politieke problemen, die politieke oplossingen vragen. De politieke oplossing van de werkgevers is radicaal: ze willen de democratie (deels) buiten spel te zetten.

De burgers moeten zich – in naam van de efficiëntie – laten besturen door een groep (niet verkozen) ‘techneuten’ en specialisten. De staat en de democratie moeten we omvormen tot een bedrijf. Dat is echter geen oplossing, het is deel van de crisis van de democratie als ideologie. Het creëert de illusie dat er niet-politieke antwoorden bestaan. Dat het allemaal een kwestie is van goed bestuur en niet van politieke keuzes. Dat een deel van de huidige malaise bij de NMBS politieke en economische oorzaken kent, zien onze managers niet. Dat de NMBS lijdt onder te weinig investeringen en teveel besparingen mag niet gezegd worden. Dat dit net het gevolg is van hun neoliberale dogma’s (alles moet privaat georganiseerd worden) mag al helemaal niet benoemd worden. Dat het geld voor de bedrijfswagens best geheroriënteerd wordt naar het openbaar vervoer willen onze ‘neutrale’ werkgevers niet geweten hebben. Hun positie verhult dat dit geen ‘technische kwesties’ zijn, maar politieke kwesties.

Idem met onze ‘veiligheid’. Uiteraard wordt veiligheid hier weer verengd tot de dreiging van terroristen van DAESH. De groei van extreemrechts komt niet in het vizier. De onveiligheid door armoede komt niet aan bod. Ook de voedingsbodem van de islamistische, extreemrechtse en linkse radicalisering wordt niet besproken. De managers willen dat we veiligheid enkel denken in termen van veiligheidsdiensten en hun efficiëntie in de strijd om het verhinderen van aanslagen op Belgische bodem. Dat veiligheid per definitie een politiek gegeven is, wordt niet gezien. Dat de aanslagen in grote mate een gevolg zijn van onze politieke positie in internationale conflicten van de laatste decennia mag niet benoemd worden. Onze steun aan de vijanden van onze vijanden in het Midden-Oosten, onze politieke en economische banden met landen als Saoedi-Arabië, onze politiek van ongelijkheid in eigen land, en het politieke islamofobe discours zullen we maar wegdenken. Privacy en rechten mogen niet vernoemd worden in deze debatten, veiligheid voor alles. Nochtans hebben klokkenluiders als Snowden ons in detail getoond hoe de verhoging van de efficiëntie van de veiligheidsdiensten de democratie op een globale schaal uitholt.

En zoals altijd zit het venijn in de staart. Onze arbeidskosten zijn te groot. We moeten volgens de managers als natie concurrentieel blijven in een neoliberale globale economie en dus moeten de arbeidskosten omlaag. Lees het loon en het uitgesteld loon van de arbeider en bediende moet naar omlaag. De managers mogen de astronomische bonussen blijven binnenrijven. Dus ook hier geen politiek antwoord op een neoliberale economie, geen pleidooi om democratische macht te verwerven over die economie, maar net omgekeerd een pleidooi voor de almacht van de economie over de politiek en de mens.

Ziedaar het ‘neutrale’ experten-standpunt: Om de democratie te redden, moeten we ze opheffen.

2 thoughts on “Een democratische werf

  1. Ontwerp – ideeëntekst:

    Wij zijn het volk en we zullen moeten opkomen voor onszelf willen we iets veranderen…….We moeten niet rekenen op de politieke partijen (bonzen) want die doen lustig verder met het verdedigen van hun eigen agenda terug tegen het algemeen belang in en tegen de wil van de burger…..We hebben nood aan een groep mensen die onbaatzuchtig en zonder grote ego België willen redden met zijn sociaal stelsel en zijn solidariteit…Er zitten ook goede bestuurselementen in de politiek…deze mensen en middelen kunnen de basis vormen voor een soort Staten Generaal waarbij iedereen is vertegenwoordigd uit alle doelgroepen…uit alle beroepsniveau’s …enz….een doorschuiven van noem het kennis en ervaring….er is geen blijvend top…..iedereen komt en gaat (max +- 6 jaar)….de structuur van de wetten wordt heel simpel gemaakt ……een woord is een woord, een zin een zin, duidelijk en zonder interpretaties …juristen en advocaten worden geweerd en herleid tot hun aandeel in de samenleving…. hun bewezen expertise is nefast voor het wettelijk stelsel en het kluwen die zij ervan gemaakt hebben….. ook naar de economie toe…daarom masters in de nederlandse taal, franse taal en duitse taal die de wet herschrijven….duidelijk en simpel …geen achterpoortjes ..geen interpretaties…..iedereen gelijk voor de wet…..wetten moeten ook anders geschreven worden…. je hebt de kernwet apart (geest van de wet) en in “bijlage” heb je de details – gescheiden….In het begin een soort schaduwcommissie….later eens op punt gesteld……de leidende kracht in dit land….de burger…..terug naar de democratie…..en nu nog dit verwezenlijken…..daarom hebben we een voortrekkers nodig…….mensen die durven op de barricade staan (fig)…..het wordt tijd dat we de handen in elkaar slaan…..eerst meedoen in het systeem van de particratie om later het bestuur te veranderen….Voor het algemeen belang en voor elke burger…..het zal een werk van lange adem worden…..niet vandaag, misschien morgen maar zeker overmorgen….we moeten inbreken in het systeem van de particratie om deze te kunnen omvormen tot een goed bestuur……een verenigd front, (geen versnippering) waarbij elke actieve organisatie zijn inbreng heeft, de goede werking vooropstelt en voor het algemeen belang en de burger werkt….ook de verzuiling moet worden aangepakt en vakbonden moeten 1 entiteit worden….ook scholen moeten in die zin evolueren….er wordt gestreefd naar de beste oplossing……terug naar de samenleving ipv een (vecht)maatschappij….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s